Barnevernssak i Strasbourg: Norsk dommer avgjorde til fordel for Norge

Det skal mye til før en demokratisk stat blir dømt av en internasjonal domstol for å bryte menneskerettighetene. Men torsdag var Norge svært nær ved å bli dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en sak som gjaldt barnevernet.  Norge ble frifunnet med stemmetallene 4 mot 3. Den norske dommeren i Strasbourg, Erik Møse, ble tungen på vektskålen.

Han stemte for Norge og det statsapparatet han i alle år har jobbet for, først som jurist i Justisdepartementets lovavdeling, deretter som advokat hos Regjeringsadvokaten, og deretter som lagdommer.

Frifinnelsen betyr ikke nødvendigvis at flertallet av dommerne mente barnevernets fremferd var riktig, kun at rettsavgjørelsene til barnevernets fordel ikke var i strid med menneskerettighetene. Noe tre av dommerne ikke mente. De gir det norske barnevernet det glatte lag.

Saken omhandler ei norsk mor som ble fratatt babyen sin kort tid etter fødsel. Barneverntjenesten mente ifølge Dagbladet at morens omsorgsevne ikke var god nok. Et sentralt spørsmål i saken var at babyen hadde et vekttap etter fødsel som de mente mora ikke innså alvoret i.

Etter at hun fødte guttebabyen i september 2008, fulgte en lang dragkamp med barnevernet i fylkesnemnd og domstoler. Det kulminerte med at tingretten 22. februar 2012 bestemte at mora skulle fratas foreldreansvaret og at fosterforeldrene skulle få lov til å adoptere ham. Dette til tross for at moren, på domstidspunktet, var gift og hadde fått et nytt barn som barnevernet i parets bostedskommune mente kunne bo sammen med sine foreldre, skriver Dagbladet.

Paret har i dag to barn sammen som de har fått beholde omsorgen for. Moren prøvde å kjempe mot vedtaket om tvangsadopsjon av hennes førstefødte, men ankene ble avvist av både lagmannsrett og Høyesterett. Familien klaget saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i 2013, og den slapp gjennom det trange nåløyet i EMD i desember 2015.

De tre dommerne som vill dømme Norge for menneskerettighetsbrudd rettet ifølge Dagbladet kraftig kritikk mot norske myndigheter for måten saken er blitt håndtert på.

De tre dommerne mener saken i altfor stor grad har handlet om hvorvidt riktige prosedyrer ble fulgt. Ifølge dem tilslører dette hvilke «vidtrekkende inngrep i familie- og privatlivet» det er snakk om. Dommerne trekker blant annet fram at det ikke er funnet tegn til svikt i omsorgen for kvinnens andre barn, skriver NTB. Moren er fortvilet over at de andre barna ikke får vokse opp med broren sin.

«Den norske dommeren i Strasbourg, Erik Møse, var naturligvis på den vinnende side, i favør av staten – alle formelle prosedyrer hadde vært fulgt, alt er korrekt! For et avslørende eksempel på norsk justis: all vekt på form og ingen på humant innhold.,» sier Norges fremste ekspert på barnevernet, professor Marianne Skånland til 247avisen.

https://www.dagbladet.no/nyheter/tvangsadopsjon-fratok-familien-all-kontakt-med-gutten-na-er-norge-frikjent-i-emd/68930319

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-178877%22]}

Facebook Comments

3 tanker om “Barnevernssak i Strasbourg: Norsk dommer avgjorde til fordel for Norge

 • 6. desember 2017 på 07:26
  Permalink

  Lars-Toralf Utnes Storstrand spør om den norske dommeren er inhabil i saker mot Norge. Nei, det er tvert imot en regel ved Strasbourg-domstolen at dommeren for vedkommende land skal sitte i saker mot vedkommende land. Bakgrunnen er vel blant annet at man har tenkt seg at dommerne er så upartiske så upartiske, når de først er valgt til å være med i selveste Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol, uansett hvilket land de kommer fra. Det er imidlertid knapt slik i praksis.
      En opplysning mangler i artikkelen: I Norge har Møse også vært høyesterettsdommer i noen år, og han skal tilbake dit når han slutter ved EMD. Han har med andre ord permisjon fra Høyesterett, og ønskes sikkert velkommen tilbake når han vender hjem.
    

  Svar
 • 7. desember 2017 på 12:45
  Permalink

  Jeg burde ha tilføyet at en ting Strasbourg-rettssaker gjør, og som blir redegjort for i dommene, er å redegjøre for den nasjonale lovgivningen som er relevant for saken. I lobben-saken står det i punktene 65-72 i Strasbourg-dommen.
     I denne delen av saksbehandlingen tror jeg den nasjonale dommeren har en viktig del av arbeidet (forståelig bl.a på grunn av språk-forskjeller). Det kan nok være en viktig del av grunnen til at den nasjonale dommeren skal vært blant dommerne som behandler en sak.
      Jeg husker imidlertid å ha vært borti noe om en studie som har vært foretatt over Strasbourg-dommeres stemming. Der viste det seg at den nasjonale dommeren sjelden stemte for å domfelle sitt eget land UNNTAGEN når han/hun var med i et solid flertall.
     De tre dommerne som stemte IMOT Norge, og altså FOR familien i Lobben-saken, og som har skrevet en lang og bra dissens, var fra Irland, Bulgaria og Azerbaijan. De fire som frikjente Norge var fra Tyskland, Østerrike og Frankrike, og altså Norge.

  Svar
 • 7. desember 2017 på 12:50
  Permalink

  Enda en ting:
  Nettstedet for Strasbourg-domstolens dommer og kjennelser, Hudoc, er litt merkelig, etter mine begreper. Lenken som står nederst i artikkelen her, fungerer, men i et felt nesten øverst i dokumentet står det “Document URL” og en litt annen adresse, og det er denne som er den “riktige” ved videre-formidling:
  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178877

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *